Připravujeme 23. běh kurzu v OSTRAVĚ

Zájemci mohou využít registrační formulář níže.

Kurz je akreditován v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. Číslo akreditace: MSMT-781/2023-1-182

Popis kurzu Koučink ve vzdělávání a výchově

Časová dotace: 80 výukových hodin

Koučovací výcvik je zaměřen na poznání základů koučinku, metodiky koučinku, struktury rozhovorů a řady konstruktivních koučovacích technik z oblasti výkonového, systemického (psychologického) a Ericksonovského – NLP (transformačního) koučinku. Naučíte se aplikovat koučink ve své práci (manažerské, poradenské, ve výchově či vzdělávání) za využití „na řešení zaměřeného“ koučování jednotlivců i skupiny.

Účastníci si na seminářích prohloubí své schopnosti a dovednosti z oblasti pozitivní psychologie, na kterých koučink staví. Naučí se „na řešení zaměřené“ techniky koučování jednotlivců, týmu, skupiny. Vedoucí pracovníci uvítají techniky vedení formou koučovacího přístupu, které se v průběhu kurzu naučí používat, a aplikaci koučování při vedení hodnotících/rozvojových rozhovorů.

Semináře probíhají interaktivní formou – moderovaná diskuze, modelové situace, brainstorming, ukázky technik a jejich rozbor, trénink.

Z historie vedení kurzu od roku 2014:

Výcvik byl realizován pro:

 • ředitele a zástupce základních škol Moravskoslezského kraje v rámci projektu Koučink do škol (2014),
 • pedagogický sbor SPŠCH Brno v rámci projektu Aplikace koučink na škole (2015)
 • pedagogy ZŠ a SŠ kraje Vysočina v rámci projektu BIG p.o. VYSOČINA EDUCATION, Jihlava (2017)
 • ředitele a psychology Pedagogicko-psychologických poradem MSK (2019-2020)
 • formou otevřených kurzů pro individuální zájemce (2016 – dosud)

Co říkají o našich kurzu Koučink ve výchově a vzdělávání účastníci?„Koučovací výcvik mě nadchl hned z několika důvodů. Po obsahové stránce mi vyhovoval svou pestrostí a integrativním přístupem ve výběru a používání jednotlivých technik koučování. Z hlediska lektorského byl veden mimořádně profesionálně, s lehkostí, humorem a až hmatatelnou životní i profesionální zkušeností. Prošla jsem již mnoha semináři a musím přiznat, že mě tento výcvik ovlivnil jako snad žádný předtím. S trochou nadsázky lze totiž poznatky načerpat i samostudiem, ale sebezkušenost, sebepoznání a sebereflexi v roli kouče lze získat jen intenzivním tréninkem a supervizí. A právě praktického nácviku tento kurz nabízí vrchovatě. Přestože byla naše výcviková skupina profesně i osobnostně velice pestrá, vznikla z nás velice soudržná a vzájemně se motivující parta a už v průběhu výcviku bylo patrné, jak se každý z nás osobnostně mění a rozkvétá. A to je pro mě snad největší přínos toho výcviku – že teď vidím sebe samu i ostatní lidi v rodině i práci jinýma očima. A za to jsem lektorkám i naší výcvikové skupině moc vděčná.Vřele tedy doporučuji těm, kteří chtějí nasát filozofii koučování a být všestranně připraveni pro praxi kouče.“ Mgr. at Mgr. Petra Mařádková, pedagog, psycholog Další reference naleznete zde.

Jak lze koučink využít ve škole? V prvé řadě k seberozvoji. A dále:

Zdroj: Mgr. Karel Handlíř, ředitel ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí a Mgr. Iva Mládková, vedoucí učitelka ZŠ a MŠ Petřvald (úspěšní absolventi kurzu Koučink ve výchově a vzdělávání, prezentovali své poznatky z aplikace koučování ve škole na Konferenci Koučink v praxi, Ostrava 2015. Článek z přednášky jsme publikovali také na Koučinkportále, odkaz zde.

Kurz Koučink ve výchově a vzdělávání má výcvikový charakter (koučovací techniky v průběhu kurzu trénujeme a mezi semináři jsou účastníci vedeni k tomu, aby techniky dále cvičili v triádách a ihned je aplikovali do praxe). Jde o půlroční kurz koučinku. Kurz obsahuje:

 • vzdělávací semináře,
 • on-line tréninky s lektorem,
 • nácvikové triády a reflektování,
 • praxi – aplikování získaných znalostí a dovedností do své práce, tedy praktikování pod supervizí (10 hodin),
 • závěrečné koučování.

Účastníci jsou vybaveni prezentacemi a pracovními listy obsahujícími cvičení, místo pro poznámky, stěžení body semináře. Pracovní listy dále obsahují doporučenou literaturu doplňující téma, otázky a úkoly, která budou účastníci plnit v mezidobí a prostor pro vypracování úvah na zadané téma. 

Bonusem pro účastníky je:

 • e-learning s teoretickými základy probíraných témat v oblasti koučování 

Obsah kurzu:

1. Setkání:

Základní principy Integrativního koučinku – Základy koučování ve výuce I. (20 hod.) – seznámení s metodou (principy, přínosy, úskalí), trénink schopnosti práce s cílem koučování a s motivací koučovaného, práce s tělem – rozpoznávání fyzických projevů (sebereflexe, schopnost nahlížet druhého) vč. ujasnění způsobu využití koučinku v rámci kariérového poradenství.

 • Filozofické základy a principy koučinku, etický kodex a přehled kompetencí kouče dle ICF
 • Vytvoření partnerského vztahu kouč – koučovaný (důvěra)
 • Škálování
 • Základní struktura rozhovoru (první a další sezení)
 • Formulace zakázky, cíle koučování
 • Nabídka otázek (druhy otázek, uzavřené, otevřené, konstruktivní, před-stava budoucnosti)
 • Sebedefinice jsou profesionála pracujícího koučovacím způsobem

2. Setkání:

Výkonový koučink v praxi – Základy koučování ve výuce  II. (10 hod.) a Pedagog jako kouč  I. (10 hod.) – zaměřeno na specifické komunikační dovednosti a specifické koučovací techniky potřebné v rámci procesu koučování vč. kariérového koučování.

 • Způsob vedení koučovacího rozhovoru – techniky kouče
 • Metodika správného stanovování cílů SMART+ES
 • Metoda GROW
 • Intenzivní tréninky pro aplikaci do praxe

 3. Setkání:

Systemický koučink – Koučink ve vzdělávání a vzdělání v koučinku (20 hod.) – zaměřeno na překonávání překážek a bariér v koučování na straně kouče i koučovaného. Typy bariér, práce s komplikovanými typy osobností v koučování apod. Vše vychází se systemického přístupu a z technik kariérového koučování.

 • Typy klientů a způsoby vedení rozhovorů s nimi (Návštěvník / Stěžovatel / Zákazník)
 • Zadání třetích stran – specifika koučinku ve školním/sociálním prostředí, práce s rodiči
 • Typy koučovacích rozhovorů/interakcí ve třídě (Provázení / Kontrola / Vzdělávání / Poradenství)
 • Technika z kariérového poradenství: Cesta životem pro hledání zdrojů klienta, jeho úspěchů a způsobů zvládání zátěžových situací
 • Práce s prostorem s jednotlivcem a skupinou

 4. Setkání:

Ericksonovský koučink – Pedagog jako kouč  II. (10 hod.) – zaměřeno na budování kontaktu mezi koučem a koučovaným, techniky podporující a ověřující kvalitu kontaktu a podporující motivaci klienta ve vztahu k současnému působení a k budoucímu pracovnímu uplatnění.

 • Další nástroje kouče – Koučovací šipka
 • 4 koučovací otázky pro rozhodování
 • Práce s hodnotami a identitou dle M.H.Ericksona
 • Nácvik rozhovorů
 • 3 židle

5. Setkání:

Koučink skupiny a trénink kompetencí kouče – Koučovací techniky ve vzdělávání (10 hod.) – zaměřeno na sebereflexi účastníků, zhodnocení vlastních schopností a dovedností práce s rozvojovým/profesním plánem klienta. Způsoby implementace koučování do vlastní praxe.

 • Reflektování
 • Zpětná vazba – formulace a poskytování vč. jednání s problémovým klientem (např. rodičem apod.)
 • Sebereflexe kouče, metareflexe
 • Nástroje rozvojového a kariérového koučování: Kolo rovnováhy, Karteziánské kvadranty, Časová osa
 • Supervidované vedení rozhovoru jako závěr kurzu, předání Certifikátu

Lektoři: PhDr. Sylvie Navarová, Mgr. Petra Svobodníková

Cena:

 • 28.000 Kč/osoba (osvobozeno od DPH – akreditace MŠMT)
 • Zájemci budou do kurzu zařazeni ihned po bezhotovostní úhradě vratné kauce ve výši 5.000 Kč na účet číslo 2101446190/2010, vs datum narození ve tvaru ddmmrr (kauce propadá ve prospěch pořadatele, pokud se účastník neodhlásí z kurzu minimálně měsíc před jeho zahájením). Změna jmen účastníků je přípustná. Kauce je vratná okamžikem úhrady kurzovného nebo rozhodnutím o zrušení kurzu pro nízký počet zájemců.
 • Měsíc, před zahájením výcviku, Vám zašleme doklad k úhradě kurzovného, kde uhrazenou kauci započteme.
 • Možnost množstevních slev

Možnost rozšíření dovedností v programu Všímavý přístup a mentoring ve výchově a vzdělávání (akred. DVPP) nebo pokračováním v kurzu INTECO – Integrativní kouč (akred. rekvalifikace MŠMT) a využitím Supervizí k profesionalizaci práce s klienty.

Zájemci o kurz využijte níže uvedený formulář, do poznámky doplňte vybrané místo (Ostrava/Brno):

Poptávkový formulář