Poučení o zpracování osobních údajů

(dále jen „Poučení“)

Škola manažerského rozvoje zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“), zákonem č. 480/2004 Sb. (o některých službách informační společnosti) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahrazuje (dále jen „Nařízení“).

Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které nám poskytnete.

Poučení o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Škola manažerského rozvoje s.r.o., se sídlem Dvorní 756/9, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 64611876 (také jen „ŠMR“), telefon: 602 544 391, e-mail: info@smrov.cz, webová stránka: https://smrov.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

ŠMR zpracovává osobní údaje poskytnuté mu Subjektem údajů (v rolích Zájemce, Objednatel, Klient). Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

  • Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, e-mailová adresa a, pokud jsou dále poskytnuty, také akademický titul, telefonní číslo, datum a místo narození, fakturační adresa a IČ.
  • Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Osobní údaje Subjektu údajů v roli Zájemce (jméno, příjmení, mailová adresa) jsou zpracovávány za účelem marketingových aktivit správce, konkrétně zasílání mailových informací o připravovaných vzdělávacích aktivitách, které ŠMR pořádá, případně na kterých spolupracuje s partnerem.

Právním základem zpracování je souhlas Zájemce a skutečnost, že osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění účelu přímého marketingu, k jejichž odběru se Zájemce přihlásil.

Osobní údaje Subjektu údajů v roli Objednatele (jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa a IČ) jsou zpracovávány za účelem poskytnutí objednané vzdělávací nebo poradenské služby, tj. zejména registrace, fakturace, evidence vzdělávání a komunikace s Objednatelem.

Právním základem zpracování je souhlas Objednatele a skutečnost, že osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění účelu objednané služby, o kterou Objednatel projevil přihlášením zájem.

Osobní údaje Subjektu údajů v roli Klienta akreditovaného programu (jméno a příjmení vč. titulů, datum a místo narození) jsou použity dle vyhl. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, tj. pro evidenci vzdělávání, tisk osvědčení.

Zdroje osobních údajů

ŠMR zpracovává osobní údaje poskytnuté mu Zájemcem prostřednictvím formuláře „Novinky emailem“ nebo jinou cestou např. při účasti na vzdělávacích aktivitách Správce.

ŠMR zpracovává osobní údaje poskytnuté mu Objednatelem prostřednictvím formuláře „Kontaktní údaje“ nebo jinou cestou např. emailem, telefonicky, písemně.

ŠMR zpracovává osobní údaje poskytnuté mu Klientem a to zejména v souvislosti s přihláškou na kurz a případně v rámci další komunikace s Klientem, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a Zájemce/Objednatel/Klient má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu sídla ŠMR nebo na jeho e-mailovou adresu, jak jsou uvedeny výše.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno ŠMR, může ŠMR zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností.

Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo ŠMR, a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro ŠMR takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpřístupnění údajů jiným osobám

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. pověřeným pracovníkům MŠMT, MPSV, FÚ, apod.), vzdělavatelům, kteří se správcem uzavřou dohodu o mlčenlivosti ve vztahu k osobním údajům klientů a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro ŠMR, se kterými bude ŠMR při poskytování podpory spolupracovat.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováváním a doba uložení osobních údajů

Správce bude osobní údaje Zájemce zpracovávat v souvislosti s účelem přímého marketingu, po dobu 3 let od odeslání emailového newsletteru zasílaného ŠMR, pokud tento souhlas Zájemce neodvolá (viz výše).

Souhlas se zpracováním Objednatele a Klienta se uděluje po dobu realizace vzdělávací činnosti. Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu (viz také výše). Doba uložení osobních údajů Objednatele a Klienta je stanovena na 5 let od vyřazení ze zpracování.


Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobám – subjektům údajů, jejichž osobní údaje ŠMR zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže. ŠMR se snaží vycházet subjektům údajů při naplňováním těchto jejich práv v co největší míře vstříc.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu ŠMR povinen tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle § 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv dle § 21 Zákona: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od ŠMR potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat ŠMR o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u ŠMR.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u ŠMR námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů ŠMR nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků ŠMR.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od ŠMR a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Aktuální platné znění Poučení o ochraně osobních údajů (poslední aktualizace 3. 5. 2018) je vždy zveřejněno na www.smrov.cz.


Pokud byste měl jakékoli dotazy nebo Vám bylo ve výše uvedených informacích něco nejasné, neváhejte nás, prosím, kontaktovat, rádi odpovíme.


Seznam zpracovatelů osobních údajů spolupracujících se ŠMR:

nerelvantní