Přijímáme přihlášky do dalšího běhu koučovacího výcviku v Ostravě a on-line

 • 23. běh OSTRAVA/ON-LINE (12. 4. 2024 – 11. 4. 2025), harmonogram výcviku zde OBSAZENO!
 • 24. běh OSTRAVA/ON-LINE (zahájení podzim, harmonogram v přípravě)

Zájemci mohou využít registrační formulář níže. Na tento kurz lze žádat o dotaci od ÚP ve výši 50.000 Kč, více informací zde, zájemci mohou žádat o dotaci zde.

Výcvik vytvořen v roce 2011 a realizován od 1. 12 2012 (jako první výcvik v integrativním koučinku v České republice a vůbec první koučovací výcvik na Moravě).

Výcvik probíhá v kombinaci prezenční výuky v Ostravě a on-line tréninků mezi semináři. Díky kvalitní konferenční technice jsme schopni nabídnout účastníkům, kteří se nemohou dostavit na osobní setkání, připojení on-line. Mohou tak vidět celou skupinu a dobře slyšet všechny účastníky, což jim umožní aktivní zapojení do procesu učení se koučovací dovednosti. Po celou dobu realizace výcviků, tj. 12 let, je součástí výcviku e-learning a on-line supervize.

Pro zvyšující se zájem o účast v našem výcviku dojíždějících z Prahy, jsme upravili čas zahájení 1. prezenčního dne na 9:30 hod., abychom začínali všichni společně.

K přihlášení do výcviku využijte formulář níže na stránce.

Informace o výcviku INTECO – Integrativní kouč od jeho absolventů

„Výcvik INTECO mi přinesl dovednosti a informace potřebné pro jakoukoliv práci a kontakt s lidmi, ať už jim chci pomáhat, vést je, řídit, inspirovat nebo rozvíjet. Kromě toho se pro mě samotnou stal výcvik velkým, otevřeným a bezpečným prostorem pro poznávání a zlepšování sebe sama. Skvělé a nesmírně obohacující bylo spojení tří různých lektorek, různých koučovacích přístupů a technik. Obdivuhodná byla práce lektorek i jejich schopnost vystihnout podstatu jakéhokoliv dotazu nebo tématu. Koučovací dovednosti dnes využívám nejen ve svém profesním, ale i v osobním životě. Velkým přínosem se pro mě koučovací dovednosti staly při řešení složitých až krizových situací. Díky výcviku kouče jsem získala schopnost odstoupit od situace, opustit úhel osobního pohledu, nahlížet z více rovin, aktivně naslouchat a nezaujatě prozkoumávat všechna možná řešení. Kromě toho všeho jsem poznala mnoho zajímavých a inspirujících osobností, navázala zajímavé kontakty a velká přátelství a prožila mnoho báječných a zcela neopakovatelných dní svého života. Zkrátka dala bych si to celé ještě jednou :-) Výcvik INTECO otevírá nové a nečekané možnosti a moc bych ho přála každému. Ze srdce děkuji lektorkám i mým báječným kolegům za všechno a hlavně z a to, že jsou!“ Petra Višnická, jednatelka, Nezávislé odbory Teva Czech Industries

Reference absolventů si přečtěte zde

O kurzu INTECO – Integrativní kouč

Akreditace MŠMT dle standardů a etiky ICF, EMCC a AIK – číslo akreditace: MSMT-13574/2021-2

Časová dotace: 203 výukových hodin, kurz koučování INTECO – Integrativním kouč má výcvikový charakter. Jde o roční výcvik v koučinku.

V průběhu 1 roku procházíme 203 hodin výuky, tréninků a supervize. Metodicky jsme propojili techniky a přístupy čtyř koučovacích stylů. Každý člověk je jiný a v našem pojetí by měl být kouč schopen použít přístup, který bude klientovi sedět a pomůže mu dostat se tam, kde chce být:

„Kurz Integrativní kouč jsem si vybrala na základě referencí a doporučení, proto jsem věděla, že bude “dobrý”. Nicméně již po prvním dni kurz vysoce předčil veškerá má očekávání! Koncept kurzu je výborně metodicky zpracovaný, interaktivní, s důrazem na praxi a osobní prožitek. Kurzem nás prováděly tři úžasné lektorky s profesionálním i lidským přístupem a po celou dobu nás podporovaly, motivovaly a inspirovaly. Kurz mi byl obrovským přínosem jak v pracovní, tak v osobní oblasti (tam je ten největší :).“ Mgr. Hana Kaniová, studijní ředitelka jazykové školy Pygmalion

Výukový cíl:

 • získání profesionální dovednosti v koučování,
 • dovednost výkonového koučinku,
 • umění rozvojového koučování,
 • rozvoj naslouchání a dovednosti správně se ptát,
 • využití mindfulness pro sebe a své klienty,
 • stanovování SMARTERS+ cílů,
 • schopnost použití pestré palety koučovacích technik a postupů vycházejících ze 4 koučovacích směrů,
 • podpora a práce s motivací klientů pro dosažení jejich cílů,
 • integrace koučinku do vlastního stylu práce a života,
 • osobnostní a profesní rozvoj účastníka kurzu.

Lídři ve firmách využívají koučink jako jeden z nástrojů vedení lidí. Sportovci zvyšují a zlepšují své výkony za podpory mentálních koučů ve chvíli, kdy s trenérem zaměřeným na technickou stránku zvládnutí spotu, došli na konec. Pedagogové využívají nehodnotící koučovací přístup jako stimulant vnitřní motivace žáků. Psychologové a další pomáhající profesionálové koučují své klienty ve chvíli, kdy společně došli do fáze spolupráce, kdy je již klient zodpovědný za svůj život, vzal jej do svých rukou a aktivně tvoří vlastní budoucnost. A v rodině? Rodič – kouč učí své děti zodpovědnosti. Manžel/ka – kouč respektuje jedinečnost svého partnera a tím sám zpětně získává respekt. Kouč – sám sobě umožnuje lepší sebeorganizaci, stanovení priorit a hodnot a s tím spojené rozhodování.

Toto všechno absolventi našeho výcviku INTECO – Integrativní kouč umí a dělají. Například Petra Svobodníková, koučka a HR manažerka, o kurzu říká: „… Odnesla jsem si dovednosti, které považuji za přelomové jak pro práci s lidmi, tak pro pozici výkonného manažera.  Do své pracovní praxe je mohu plně integrovat. Pro svůj osobní i profesní život jsem získala nástroje, které mi umožňují novým způsobem pracovat se svými myšlenkami, nápady i organizací času, a vedou mne nejkratší cestou k efektivnímu jednání.“

Struktura kurzu:

Kurz INTECO – Integrativní kouč zahrnuje směry v ČR známé (výkonový koučink, systemický koučink, koučink inspirovaný M.H.Ericksonem) a přináší jeden zcela nový – všímavý koučink. Kurz obsahuje:

VZDĚLÁVACÍ A TRÉNINKOVÉ SEMINÁŘE (14 výukových dní po 9 vyučovacích hodinách + 1 hod. on-line trénink):

 • Solution coaching: základní principy a struktura integrativního koučinku, transformační koučink využívající systemický přístup, techniky práce s klientem inspirované M. H. Ericksonem a NLP
 • Výkonový koučink a koučování ve vedení: koučink v manažerské a podnikatelské praxi, model GROW, metodika stanovování cílů, transakční koučink
 • Všímavý koučink: rozvoj všímavosti v koučování, seberozvojové strategie kouče, 7 rolí pro rozvoj v mindful koučinku dle D. Silsbeeho a koučovací techniky využívající mindfulness
 • Koučink skupiny a trénink kompetencí kouče: práce s nemotivovaným klientem, pokročilé koučovací techniky, tipy pro práci se skupinami
 • Týmový koučink: koučink týmu a způsoby práce s týmem

ON-LINE TRÉNINKY (8 x s lektorem a 6x triády): připomenutí probíraných témat, jejich prohloubení a nácvik rozhovorů v on-line prostředí se zpětnou vazbou lektora, průběžný trénink probíraných technik se zpětnou vazbou v triádách

SKUPINOVÉ A INDIVIDUÁLNÍ SUPERVIZE: supervizní/mentoringové setkání určené k profesnímu růstu a profesionalizaci poskytovaných služeb (3 výukové dny po 10 vyučovacích hodinách pro skupinovou supervizi + 3 individuální supervize s rozborem nahrávek rozhovorů s klienty),

PRAXI: aplikování získaných znalostí a dovedností do své práce, tedy praktikování pod supervizí (30 hodin),

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY: prezentace kazuistiky a práce o metodě

E-LEARNINGOVOU PODPORU

Učíme a využíváme potenciál 4 koučovacích stylů. Výkonový – manažerský koučink dává jasnou strukturu a dbá na konkrétnost akčních kroků. Silnou stránkou Systemického koučinku jsou podrobné popisy vnitřních zdrojů, chování v preferované budoucnosti a změn v systémech. Koučování inspirované M. H. Ericksonem a NLP nabízí prostor pro práci s hodnotami, identitou a smyslem života. Všímavý koučink využívá všímavosti k emocím a prožitkům k vhledu do životních souvislostí.

„… Zvláště oceňuji integrativnost koučinkových metod a stylů, která mi umožnila vybrat si vlastní cestu. Paleta využití hýří možnostmi, ať jste v roli pedagoga nebo ředitele školy. Každopádně jde o funkční prevenci proti uvíznutí v zaježděných kolejích nebo zůstávání na povrchu. Rozvíjí a podporuje tvůrčí potenciál, samostatnost, radost z práce a seberozvoj.“ Mgr. Hana Dvořáková, ředitelka Střední odborné školy umělecké a gymnázia, Ostrava

3 x PROČ:

PROČ TAK DLOUHÝ KURZ?

Našim předpokladem je, že koučink je způsob myšlení, kterému se účastníci výcviku postupně učí. Nejde o techniky, ale o pochopení, o dovednost. A změna myšlení vyžaduje čas. Teprve ve chvíli, kdy účastník objeví sílu a krásu koučovacího myšlení, pochopí. ÚČASTNÍCI SE KOUČOVACÍMU MYŠLENÍ POSTUPNĚ UČÍ, VSTŘEBÁVAJÍ JEJ A JAKMILE KOUČINK ZAČNOU ŽÍT, MOHOU JEJ EFEKTIVNĚ VYUŽÍVAT V PRÁCI, POMÁHAT DRUHÝM K JEJICH OSOBNÍMU RŮSTU, MOTIVOVAT KLIENTY KE ZVYŠOVÁNÍ PRACOVNÍCH VÝKONŮ, DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ APOD.

PROČ TOLIK KOUČOVACÍCH SMĚRŮ?

Každý člověk je jiný a v našem pojetí by kouč měl být schopen vytáhnout z koučovacího kufru techniku, přístup, který bude klientovi sedět a pomůže mu dostat ho tam, kde chce být. Znalost jen jednoho přístupu omezuje kouče v možnostech práce s lidmi a klienty ochuzuje o možnosti příjemného prožitku z osobního a profesního růstu.

PROČ SE KURZU ÚČASTNÍ LIDÉ Z RŮZNÝCH OBORŮ?

Účastí na seminářích účastníci získávají nejen znalosti a dovednosti, ale také se inspirují a obohacují navzájem. Poznávají různé profesní světy. Proto jsme rádi, když se v jednom běhu sejdou manažeři, HR, psychologové, sociální pracovníci, psychologové, pedagogové, lektoři. A pro nás jako vedoucí lektory je úžasné sledovat, jak si každý účastník najde způsob integrace koučinku do svého vlastního oboru.

3 typy integrace v kurzu INTECO – Integrativní kouč

EKLEKTICKÁ

Tento typ integrace se dívá na to, která metoda je pro daného klienta nejvhodnější – účastníci se v průběhu výcviku učí různé koučovací přístupy a techniky tak, aby byli schopni vybrat pro práci s konkrétním klientem tu nejvhodnější. Účastníci, kteří předtím neabsolvovali žádný koučovací kurz, se u nás naučí eklektické integraci koučinku. Pro ty, kdo již nějaký koučovací kurz absolvovali, platí asimilační forma integrace viz. níže.

UNIVERZÁLNÍ SPOLEČNÉ FAKTORY

Autorky kurzu vydefinovaly společné faktory 4 zapojených koučovacích přístupů a položily tak základy integrace v koučování. Které to jsou? Dozvíte se již na 1. semináři Základy integrativního koučinku. 

ASIMILACE 

Integrace do proudu, s nímž se kouč identifikuje. Kouč integruje podněty z jiných koučovacích směrů do svého základního způsobu práce a vytváří si tak nový koučovací styl:

 1. Absolventi jiných koučinkových škol si mohou svůj koučovací styl obohatit o další prvky systemického, výkonového, ericksonovského a všímavého koučinku.
 2. Integrace koučinku do jiných způsobů práce (manažeři, HR, psychologové, pedagogové, sociální pracovníci, lektoři) – koučování není poradenství, mentoring, vzdělávání, trénování ani řízení lidí. Koučování je vhodné do zmíněných stylů práce integrovat a zvýšit tak pravděpodobnost toho, že získané informace klient/zaměstnanec/žák ve svém životě opravdu využije. 

Existuje ještě jeden typ integrace a to integrace teoretická, kdy se odborníci snaží o vznik jednotící a zastřešující teorie. Na tento typ integrace však nemáme ambice – nové teorie a pojmy vytvářet nechceme, raději využíváme potenciál tradičních ověřených koučovacích stylů.

Úspěšní absolventi v AIK – Asociaci integrativních koučů 

Po realizaci prvních běhů výcviku v integrativním koučování jsme založili v roce 2014 pro úspěšné absolventy/kouče AIK – Asociaci integrativních koučů s původním záměrem – sdružovat kouče, supervizory a odborníky v oblasti RLZ různých směrů a vzdělání, chránit jejich oprávněné zájmy a zajišťovat jejich profesní růst. Přečtěte si, co umí a co dělají. Články našich lektorů a absolventů si můžete přečíst zde https://www.asociacekoucu.com/clanky/

Info o výcvikových lektorkách zde.

Kurz vedou certifikované koučky – expertky na jednotlivé koučovací styly. Lektorky jsou rovněž psycholožky a manažerky, proto Vám výcvik INTECO může nabídnout propojení byznysu a psychologie a hlubší nahlédnutí do psychologie osobnosti a motivace.

Časové plány naleznete zde.

Cena:                                    

 • 64.900 Kč (osvobozeno od DPH – akreditace MŠMT), při platbě celkem před zahájením kurzu 61.900 Kč (pro 3. a další klienty z jedné firmy ve výcviku sleva dalších 5%)
 • Splatnost 1. splátky nebo celé částky je nejpozději 1 týden před zahájením kurzu 
 • Zájemci budou do kurzu zařazeni ihned po bezhotovostní úhradě vratné kauce ve výši 5.000 Kč na účet číslo 2101446190/2010, vs datum narození ve tvaru ddmmrr (kauce propadá ve prospěch pořadatele, pokud se účastník neodhlásí z kurzu minimálně 2 měsíce před jeho zahájením). Změna jmen účastníků je přípustná. Kauce je vratná okamžikem úhrady kurzovného nebo rozhodnutím o zrušení kurzu pro nízký počet zájemců.

Cena 64.900 při platbách ve splátkách splátkách:
1) před zahájením kurzu: 25.000,- Kč, z toho 5.000 započitatelná kauce na rezervaci místa
2) před 5 výcvikovým dnem dle harmonogramu kurzu: 25.000,- Kč
3) před 9 výcvikovým dnem dle harmonogramu: 14.900,- Kč

Individuální splátkový kalendář pro matky na MD/RD a studenty řádného studia lze dohodnout.

Možnost slev:                        

(slevy se nesčítají)

Podmínky pro získání akreditovaného certifikátu / osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu:

Formální:

 1. VŠ vzdělání či SŠ vzdělávání 
 2. 80% účast na skupinových aktivitách vč. supervizí
 3. 100% účast na individuálních supervizích
 4. doložení 30 odkoučovaných hodin viz. přiložená tabulka
 5. práce o metodě v rozsahu 10 normostran
 6. kazuistika (popis nejlépe ukončené práce s klientem obsahující min. 3 sezení) v rozsahu 10 normostran
 7. dokončení e-learningu testy
 8. prezentace práce o metodě a kazuistiky u zkoušek (zkoušky v rozsahu 2 vyuč. hodin/osobu)

Kvalitativní: Vámi zaslané práce budou pročítat 2 lektorky. Díváme se zejména na Vaši koučovací práci, proto také budeme chtít číst Vaše otázky, Vaše reflexe a Vaši orientaci v tom, co děláte, jak to děláte a co si berete z prezentovaných koučovacích přístupů a kam jste s klientem došli. Konečné rozhodnutí o úspěšnosti zkoušky učiníme po prezentaci prací u zkoušek.

Kurz Integrativní kouč je určen:

 • manažerům, vedoucím pracovníkům, majitelům firem, OSVČ
 • HR manažerům, manažerům vzdělávání
 • psychologům, psychoterapeutům
 • sociálním pracovníkům
 • pedagogům
 • vedoucím pracovníkům
 • andragogům a lektorům dalšího vzdělávání
 • a studentům výše uvedených oborů
 • kariérovým poradcům
 • poradcům pro osobní rozvoj
 • zájemcům o osobní rozvoj
 • koučům se zájmem o rozšíření repertoáru koučovacích technik a přístupů

Přednostně do výcviku zařazujeme zájemce o celý program, kterým můžeme garantovat získání profesionálních znalostí a zkušeností v koučování. Jednotlivé bloky lze po domluvě absolvovat samostatně – napište nám sylvie.navarova@smrov.cz

Kontakt pro další informace o koučovacím kurzu

Pro doplňující informace je Vám k dispozici:

PhDr. Sylvie Navarová, jednatelka společnosti, odborný garant výcviku, e-mail: sylvie.navarova@smrov.cz

Ing. Soňa Macíčková, koordinátorka, e-mail: sona.macickova@smrov.cz

Zájemci o kurz využijte níže uvedený formulář, do poznámky doplňte vybrané místo (Ostrava/Brno):

Poptávkový formulář