Připravujeme kurzy v OSTRAVĚ

 • 22. běh OSTRAVA (4. 4. 2024 – 25. 6. 2024) s nadstavbou do 25. 10. 2024
 • 23. běh OSTRAVA (3. 10. 2024 – 7. 3. 2025) s nadstavbou do 11. 4. 2025
 • Harmonogramy kurzů

Zájemci mohou využít registrační formulář níže.

Kurz je akreditován v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. Číslo akreditace: MSMT-781/2023-1-1823

Popis kurzu Všímavý přístup a mentoring

Časová dotace: 93 výukových hodin

Podmínkou pro přijetí do kurzu je absolvování min. 80 hod. koučovacího výcviku (doloženo certifikátem) a započatá koučovací praxe.

Výukový cíl

Cílem kurzu je skrze osobnostní a sociální rozvoj podpořit účastníky k využití všímavosti v koučinku a při mentorování. Účastníci se v průběhu 93 hodinového kurzu stanou kouči využívajícími všímavost nejen jako formu sebereflexe, ale také jako pomoc svým klientům/žákům k jejich vlastní všímavosti vedoucí ke zklidnění a nalezení vnitřní motivace ke svému uplatnění. Účastníci se naučí:

 • Rozvíjet dovednosti v zaměřování pozornosti za využití všímavého přístupu v koučinku a mentoringu a tuto dovednost předávat také klientům/žákům
 • Tříbení citlivosti své i klientů/žáků vůči svému okolí i sobě samým prostřednictvím obracení jejich všímavosti k tomu, co vnímají a cítí
 • Posilovat vlastní schopnosti, včetně jejich schopnosti porozumět úhlu pohledu druhých lidí, empatie, ochoty pomáhat a být laskaví a tuto dovednost předávat také klientům/žákům
 • Zvyšovat optimismus a životní pohodu (well-being) svou i klientů/žáků
 • Podpořit kohezivní a vstřícné prostředí v týmu s vlivem na vytváření optimistického kolektivu
 • Vést koučink / mentoring klientů, kolegů a koučovací přístup využívat ve své práci

Semináře probíhají interaktivní formou – moderovaná diskuze, modelové situace, brainstorming, ukázky technik a jejich rozbor, nácvik, on-line trénink, supervize skupinová a individuální.


Kurz Všímavý koučink a mentoring má výcvikový charakter (mindful a koučovací techniky v průběhu kurzu trénujeme a mezi semináři jsou účastníci vedeni k tomu, aby techniky dále cvičili v triádách a ihned je aplikovali do praxe). Kurz obsahuje:

 • vzdělávací semináře (9:00 – 16:30 hod.),
 • navazující on-line tréninky s lektorem (po absolvování semináře k upevnění probíraných témat od 16:30 hod.1 nebo 2 hod. dle harmonogramu),
 • nácvikové triády a reflektování (pro upevnění dovednosti)
 • skupinové a individulání supervize – supervizní/mentoringové setkání určené k profesnímu růstu a profesionalizaci poskytovaných služeb (3 výukové dny po 10 vyučovacích hodinách pro skupinovou supervizi + 3 individuální supervize s rozborem nahrávek rozhovorů s klienty)

Zájemci o získání vyššího certifikátu Kouč mohou využít příležitosti a splnit další podmínky:

 • praxi – aplikování získaných znalostí a dovedností do své práce, tedy praktikování pod supervizí (30 hodin)
 • závěrečné zkoušky – prezentace kazuistiky a práce o metodě

Účastníci budou vybaveni pracovními listy obsahujícími cvičení, místo pro poznámky, stěžení body semináře. Pracovní listy dále obsahují doporučenou literaturu doplňující téma, otázky a úkoly, která budou účastníci plnit v mezidobí a prostor pro vypracování úvah na zadané téma. 

Bonusem pro účastníky je:

 • e-learning s teoretickými základy probíraných témat v oblasti koučování 

Obsah kurzu:

Všímavý koučink:

5 dnů Všímavého koučinku (Mindful coaching), tj. 50 hod. velmi praktického kurzu. Prezentované oblasti zkoušíme, prožíváme a tím se je učíme. Všímavost jako dovednost.

Obsah:

 • Co je to všímavost a jak ji využít v rámci rozvoje sebeuvědomění
 • Všímavé zakotvení v tělesně prožívané skutečnosti
 • Synoptické pojetí osoby –  prožívání, vědění a jednání
 • 3 kontrolky štěstí
 • Focusing
 • 5 elementů zvyků
 • Zlozvyky v roli kouče
 • 7 hlasů kouče 
 • Technika moudrého uvažování
 • a mnohé další

Týmový koučink:

Týmový koučink, kurz pro pokročilé kouče, 10 hod. – zaměřeno na posílení dovednosti koučování týmu a skupiny.

Obsah:

 • Co je tým a vývoj týmu
 • Jaká jsou specifika koučování týmů
 • Jaké koučovací nástroje a techniky můžeme při koučování týmů využít (které již známe)
 • Další techniky pro práci s týmem (Disney strategy, Energetický kotel, Mentální mapování, koučování týmu inspirované Operou)

Skupinové supervize:

3 skupinové supervize / mentoringy k vlastní koučovací práci a učení se z praxe i od ostatních, tj. 30 hod. – zaměřeno na posílení koučovací dovednosti formou rozvojové zpětné vazby, která je součástí mentoringu.

 • 2 prezentace vlastní koučovací práce formou nahrávky
 • zpětná vazba skupiny
 • zpětná vazba lektora – prezentace koučovacího rozhovoru za využití všímavého přístupu naplňuje ověření dovednosti pro získání akreditovaného certifikátu MŠMT DVPP

Individuální supervize:

 • 3 individuální supervize vlastní koučovací práce, tj. 3 hod. – zaměřeno na překonávání překážek a bariér v koučování na straně kouče i koučovaného. Rozvoj koučovací dovednosti formou mentoringové rozvojové zpětné vazby.

Zájemci o získání vyššího certifikátu – akr. MŠMT rekvalifikace pro pozici Kouč:

 • Praxe 30 hod. – vlastní koučovací práce pod supervizí
 • Závěrečné zkoušky – prezentace kazuistiky a práce o metodě
 • Formální podmínky

Lektoři: Mgr. Jana Mynářová, PhDr. Sylvie Navarová, Mgr. Petra Svobodníková / Mgr. Hana Kaniová

Cena:

 • 34.000 Kč/osoba (osvobozeno od DPH – akreditace MŠMT DVPP)
 • 5.000 Kč/osoba (závěrečné zkoušky v případě zájmu o získání vyššího certifikátu Kouč – akreditace MŠMT)
 • Zájemci budou do kurzu zařazeni ihned po bezhotovostní úhradě vratné kauce ve výši 5.000 Kč na účet číslo 2101446190/2010, vs datum narození ve tvaru ddmmrr (kauce propadá ve prospěch pořadatele, pokud se účastník neodhlásí z kurzu minimálně měsíc před jeho zahájením). Změna jmen účastníků je přípustná. Kauce je vratná okamžikem úhrady kurzovného nebo rozhodnutím o zrušení kurzu pro nízký počet zájemců.
 • Měsíc, před zahájením výcviku, Vám zašleme doklad k úhradě kurzovného, kde uhrazenou kauci započteme.
 • Možnost množstevních slev

Možnost rozšíření dovedností využitím Supervizí k profesionalizaci práce s klienty.

Zájemci o kurz využijte níže uvedený formulář, do poznámky doplňte vybrané místo (Ostrava/Brno):

Poptávkový formulář