Připravujeme kurzy v OSTRAVĚ a ZLÍNĚ

 • OSTRAVA (24. 3. 2023 – 17. 6. 2023) s nadstavbou do 19. 10. 2023
 • ZLÍN, OSTRAVA, další běh podzim 2023

Zájemci mohou využít registrační formulář níže, s uvedení poznámky Ostrava/Zlín/Brno

Kurz je akreditován v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. Číslo akreditace: MSMT-10249/2020-2-393

Popis kurzu Všímavý přístup a mentoring

Časová dotace: 80 výukových hodin

Podmínkou pro přijetí do kurzu je absolvování min. 80 hod. koučovacího výcviku (doloženo certifikátem).

Výukový cíl

Cílem kurzu je skrze osobnostní a sociální rozvoj podpořit účastníky k využití všímavosti v koučinku, při mentorování a ve výuce. Účastníci se v průběhu 80 hodinového kurzu stanou kouči/mentory využívajícími všímavost nejen jako formu sebereflexe, ale také jako pomoc svým klientům/žákům k jejich vlastní všímavosti vedoucí ke zklidnění a nalezení vnitřní motivace ke svému uplatnění. Účastníci se naučí:

 • Rozvíjet dovednosti v zaměřování pozornosti za využití všímavého přístupu v koučinku a mentoringu a tuto dovednost předávat také klientům/žákům
 • Tříbení citlivosti své i klientů/žáků vůči svému okolí i sobě samým prostřednictvím obracení jejich všímavosti k tomu, co vnímají a cítí
 • Posilovat vlastní schopnosti, včetně jejich schopnosti porozumět úhlu pohledu druhých lidí, empatie, ochoty pomáhat a být laskaví a tuto dovednost předávat také klientům/žákům
 • Zvyšovat optimismus a životní pohodu (well-being) svou i klientů/žáků
 • Podpořit kohezivní a vstřícné prostředí pro výuku s vlivem na vytváření optimistické třídy
 • Vést koučink / mentoring kolegů a koučovací přístup využívat ve směru k žákům

Semináře probíhají interaktivní formou – moderovaná diskuze, modelové situace, brainstorming, ukázky technik a jejich rozbor, nácvik, on-line trénink, supervize skupinová a individuální.


Kurz Všímavý přístup a mentoring má výcvikový charakter (mindful a koučovací techniky v průběhu kurzu trénujeme a mezi semináři jsou účastníci vedeni k tomu, aby techniky dále cvičili v triádách a ihned je aplikovali do praxe). Kurz obsahuje:

 • vzdělávací semináře (9:00 – 16:30 hod.),
 • navazující on-line tréninky s lektorem (po absolvování semináře k upevnění probíraných témat od 16:30 hod.1 nebo 2 hod. dle harmonogramu),
 • nácvikové triády a reflektování (pro upevnění dovednosti)
 • skupinové supervize – prezentace nahrávky vlastního koučování jako podmínka pro získání certifikátu MŠMT DVPP

Zájemci o získání vyššího certifikátu Kouč mohou využít příležitosti a splnit další podmínky:

 • praxi – aplikování získaných znalostí a dovedností do své práce, tedy praktikování pod supervizí (20 hodin v případě zájmu o získání akreditovaného certifikátu Kouč),
 • supervize skupinové a individuální,
 • závěrečné prezentace v případě zájmu o získání akreditovaného certifikátu Kouč – zpoplatněny extra

Účastníci budou vybaveni pracovními listy obsahujícími cvičení, místo pro poznámky, stěžení body semináře. Pracovní listy dále obsahují doporučenou literaturu doplňující téma, otázky a úkoly, která budou účastníci plnit v mezidobí a prostor pro vypracování úvah na zadané téma. 

Bonusem pro účastníky je:

 • e-learning s teoretickými základy probíraných témat v oblasti koučování 

Obsah kurzu:

Všímavý koučink:

5 dnů Všímavého koučinku (Mindful coaching), tj. 50 hod. velmi praktického kurzu. Prezentované oblasti zkoušíme, prožíváme a tím se je učíme. Všímavost jako dovednost.

Obsah:

 • Co je to všímavost a jak ji využít v rámci rozvoje sebeuvědomění
 • Všímavé zakotvení v tělesně prožívané skutečnosti
 • Synoptické pojetí osoby –  prožívání, vědění a jednání
 • 3 kontrolky štěstí
 • Focusing
 • 5 elementů zvyků
 • Zlozvyky v roli kouče
 • 7 hlasů kouče 
 • Technika moudrého uvažování
 • a mnohé další

Týmový koučink:

Týmový koučink, kurz pro pokročilé kouče, 10 hod. – zaměřeno na posílení dovednosti koučování týmu a skupiny.

Obsah:

 • Co je tým a vývoj týmu
 • Jaká jsou specifika koučování týmů
 • Jaké koučovací nástroje a techniky můžeme při koučování týmů využít (které již známe)
 • Další techniky pro práci s týmem (Disney strategy, Energetický kotel, Mentální mapování, koučování týmu inspirované Operou)

Skupinová supervize:

2 skupinové supervize / mentoringy k vlastní koučovací práci a učení se z praxe i od ostatních, tj. 20 hod. – zaměřeno na posílení koučovací dovednosti formou rozvojové zpětné vazby, která je součástí mentoringu.

 • 1 prezentace vlastní koučovací práce formou nahrávky
 • zpětná vazba skupiny
 • zpětná vazba lektora – prezentace koučovacího rozhovoru za využití všímavého přístupu naplňuje ověření dovednosti pro získání akreditovaného certifikátu MŠMT DVPP

Volitelné nebo povinné pro zájemce o získání vyššího certifikátu Kouč (43 hod.):

3 individuální supervize vlastní koučovací práce, tj. 3 hod. – zaměřeno na překonávání překážek a bariér v koučování na straně kouče i koučovaného. Rozvoj koučovací dovednosti formou mentoringové rozvojové zpětné vazby.

 • 3 prezentace vlastní koučovací práce formou nahrávky
 • zpětná vazba 3 lektorek
 • 3. supervize naplňuje ověření dovednosti pro získání akreditovaného certifikátu MŠMT DVPP

1 skupinová supervize / mentoring k vlastní koučovací práci a učení se z praxe i od ostatních, tj. 10 hod. – zaměřeno na posílení koučovací dovednosti formou rozvojové zpětné vazby, která je součástí mentoringu.

 • 1 prezentace vlastní koučovací práce formou nahrávky
 • zpětná vazba skupiny
 • zpětná vazba lektora

Praxe 30 hod. – vlastní koučovací práce

Závěrečné prezentace pouze pro zájemce o získání vyššího certifikátu Kouč:

Podmínky pro získání akreditovaného certifikátu / osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu:

Formální:

 1. VŠ vzdělání či SŠ vzdělávání 
 2. 80% účast na skupinových aktivitách vč. supervizí
 3. 100% účast na individuálních supervizích
 4. doložení 30 odkoučovaných hodin viz. přiložená tabulka
 5. práce o metodě v rozsahu 10 normostran
 6. kazuistika (popis nejlépe ukončené práce s klientem obsahující min. 3 sezení) v rozsahu 10 normostran
 7. dokončení e-learningu testy
 8. prezentace práce o metodě a kazuistiky u zkoušek (zkoušky v rozsahu 2 vyuč. hodin/osobu)

Kvalitativní: Vámi zaslané práce budou pročítat 2 lektorky. Díváme se zejména na Vaši koučovací práci, proto také budeme chtít číst Vaše otázky, Vaše reflexe a Vaši orientaci v tom, co děláte, jak to děláte a co si berete z prezentovaných koučovacích přístupů a kam jste s klientem došli. Konečné rozhodnutí o úspěšnosti zkoušky učiníme po prezentaci prací u zkoušek.

Lektoři: Mgr. Jana Mynářová, PhDr. Sylvie Navarová, Mgr. Petra Svobodníková / Mgr. Hana Kaniová

Cena:

 • 34.000,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH – akreditace MŠMT DVPP)
 • 5.000,- Kč/osoba (závěrečné prezentace v případě zájmu o získání vyššího certifikátu Kouč – akreditace MŠMT)
 • Zájemci budou do kurzu zařazeni ihned po bezhotovostní úhradě vratné kauce ve výši 5.000,- Kč na účet číslo 2101446190/2010, vs datum narození ve tvaru ddmmrr (kauce propadá ve prospěch pořadatele, pokud se účastník neodhlásí z kurzu minimálně měsíc před jeho zahájením). Změna jmen účastníků je přípustná. Kauce je vratná okamžikem úhrady kurzovného nebo rozhodnutím o zrušení kurzu pro nízký počet zájemců.
 • Měsíc, před zahájením výcviku, Vám zašleme doklad k úhradě kurzovného, kde uhrazenou kauci započteme.
 • Možnost množstevních slev

Časové plány kurzu – výcviková skupina 20

Možnost rozšíření dovedností využitím Supervizí k profesionalizaci práce s klienty.

Zájemci o kurz využijte níže uvedený formulář, do poznámky doplňte vybrané místo (Ostrava/Zlín/Brno):

Poptávkový formulář