Přijímáme přihlášky do kurzu:

 • OSTRAVA / ON-LINE od 7. 5. 2024 do 12. 11. 2024  s možností on-line připojení účastníků ze vzdálených míst

Zájemci o kurz mohou využít registrační formulář níže (do poznámky místo konání)

Kurz je akreditován v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. Číslo akreditace: MSMT-781/2023-1-182.

Jednotlivé kurzy jsou také akreditovány MPSV. 

Popis kurzu Kariérové poradenství a koučování

Časová dotace: 80 výukových hodin

Výukový cíl: Teoreticky a zejména prakticky seznámit účastníky s technikami kariérového poradenství a koučování. Účastníci si na seminářích prohloubí své schopnosti a dovednosti z oblasti pozitivní psychologie, na kterých koučink staví, a získají znalosti a techniky moderního pojetí kariérového poradenství a kariérního koučinku. Naučí se aplikovat kariérní diagnostiku, vést kariérní rozhovory se zaměřením na práci s vizí budoucnosti a stanovování cílů, rozhodovací techniky, získají inspiraci pro skupinové a individuální poradenství, kreativní a sebepoznávací techniky a rozvoj přenositelných kompetencí.

Semináře probíhají interaktivní formou. Poradenské a koučovací techniky si účastníci vyzkouší sami na sobě a trénují ve skupině a proto jsou schopni aplikovat je ihned do své praxe. Techniky vždy metodicky představíme, předvedeme či využijeme metodická výuková videa a následuje trénink. Dále v průběhu kurzu využíváme moderované diskuze, modelové situace, brainstorming, skupinové práce, nácviky ve dvojích.

Komu je kurz určen

Kariérovým poradcům, pedagogům, sociálním pracovníkům, HR manažerům, lektorům, koučům, psychologům

Co říkají o kurzu Kariérové poradenství a koučování účastníci? „Milí kariérní, výchovní a jiní poradci. Chcete-li se naučit nové kreativní techniky kariérního poradenství, pak tento kurz doporučuji. Naučila jsem se pracovat s obrazy, barvami a kartami, které už používám v praxi a studenti je mají rádi. Naučíte se ptát tak, abyste zjistili, jaké jsou skutečné silné stránky klientů a co by chtěli v životě dělat a hlavně, aby převzali zodpovědnost za svá rozhodnutí i za svou kariéru.“ Lenka z Poradenského centra Ostravské univerzity  

„Osmdesátihodinový kurz Kariérního poradenství a koučování vám opravdu rychle uteče. Sejdete se s profesionálními lektorkami. Už na první pohled obě mladé dámy na vás působí sympatickým dojmem a v duchu si řeknete, že těch několik hodin, dní, měsíců přece jen „přežijete“. :) A taky se tak stalo. Pár lekcí uteklo jako voda a vy si uvědomíte, že byste se zase chtěli sejít se super partou všech účastníků a především s lektorkami. Jejich odbornost, která byla podána velmi zábavným, poutavým způsobem a doplněna mnoha aktivitami, vám doslova vyrazí dech. Školení doporučuji nejen těm, kteří začínají s praxí kariérního poradce, ale i „profíkům“, kteří by si chtěli obohatit své znalosti v této oblasti.“ Nikol, Gymnázium Hranice  

Kurz vedený on-line: „Vážené a milé lektorky, chtěla bych vyjádřit svůj obdiv nad tím, s jakou lehkostí, ale zároveň pevnou rukou, jste nás online kurzem prováděly. Vaše odborné znalosti mi poskytly, a věřím, že i do budoucna mi budou poskytovat, množství nápadů pro mou práci se školními dětmi. Semináře měly vždy velice příjemnou a vstřícnou pracovní atmosféru. Měla jsem obrovské štěstí i na účastnice kurzu – každá jsme byly z úplně jiné pracovní sféry. Vzájemné sdílení našich zkušeností mělo pro mě velký význam. Osmdesáti hodinový kurz pro kariérové poradce měl pro mě zásadní význam. Děkuji.“ Blanka, ZŠ Porubská, Ostrava

Další reference zde.


Obsah kurzu Kariérové poradenství a koučování

Kurz Kariérové poradenství a koučování má výcvikový charakter (poradenské a koučovací techniky v průběhu kurzu trénujeme a mezi semináři jsou účastníci vedeni k tomu, aby je ihned aplikovali v praxi).Kurz obsahuje:

 • vzdělávací semináře (9 výukových dní po 8 vyučovacích hodinách),
 • praxi – aplikování získaných znalostí a dovedností do své práce, tedy praktikování pod supervizí (10 hodin),
 • supervizní setkání určené k odbornému růstu a profesionalizaci poskytovaných služeb – závěrečné prezentace (jako součást 10. výukového dne).

Podrobný obsah kurzu

 Celková časová dotace akreditovaného kurzu: 80 vyučovacích hodin 

Úvod do kariérového poradenství a koučování (8 hod.):
– Úvod, seznámení, co je to kariérové poradenství a stanovení učebního cíle
– Obsah Kariérového poradenství a práce kariérového poradce
– Koučovací přístup v kariérním poradenství – základní principy
– Kariérní diagnostika (RIASEC, Motivace k práci, screeningové diagnostické metody – práce s kariérními kartami)
– Koučovací nástroj – Škála (představení nástroje, sebezkušenost v rámci práce se skupinou, nácviky ve dvojicích)
Účastníci si z tohoto dne odnesou znalost o rozsahu práce kariérového poradce (Diagnostika, Sebepoznání, Kompetence pro trh práce, Koučink, …), přístupu k vedení kariérového poradenství – základní principy (partnerský přístup poradce – klient), využití Sebepoznávacích aktivit v kariérním poradenství – náměty na cvičení, hry, využití koučovacího nástroje Škála při práci se skupinou/třídou i jednotlivcem – trénink
Kariérový koučink – Kariérní strom (8 hod.)
Kariérní strom jako komplexní poradenská technika zahrnující práci se zdroji klientů/žáků, motivací, hodnotami, úspěchy, plánováním akčních kroků:
– Tvorba Kariérního stromu – kompetence, hodnoty, úspěchy, vnější vlivy, akční kroky
– Prohloubení znalostí kariérní diagnostiky (RIASEC, motivace k práci)
– Techniky kariérového poradenství inspirované přístupem T. Dienera – vnitřní zdroje, aktivity/projekty, kvality/hodnoty
– Principy a techniky kariérového koučinku inspirované M. H. Ericksonem – cesta kariérou, práce s vizí a motivací, neurologické úrovně, časová osa, stanovení cílů a akčních kroků
– Kariérní karty RIASEC, HODNOTY A ŠKÁLY, OBRAZY pro rozvoj sebepoznání a další sebepoznávací aktivity (vlastnosti, temperamentové typy a profese)
– Manažer/ka vlastní kariéry – tvorba akčního plánu
Kurz je veden formou osobního prožitku, což umožní snadnější aplikaci technik pro seberozvoj a práci s klienty do praxe.
Koučovací přístup v kariérním poradenství (16 hod.):
Model GROW – trénink vedení koučovacího rozhovoru:
– stanovení cíle
– efektivní popis výchozí situace
– hledání možností
– stanovení akčních kroků
Účastníci si z tohoto dne odnesou znalost specifik koučovacího přístupu v kariérním poradenství, koučovacího přístupu při práci s klienty a žáky a v komunikaci s rodiči. Znalost modelu GROW jako základní orientace na budoucnost a profesního uplatnění klienta/žáka, motivace a plánování kariérní dráhy s využitím koučovacích technik, konkrétní techniky pro mapování hodnot, práci s cíli a rozhodování o budoucí kariéře klienta/žáka.
Osobní portfolio a příprava na pracovní pohovory (8 hod.):
– Práce s informačními zdroji v kariérovém poradenství (příklady webů)
– Příprava osobního portfolia pro vstup na trh práce vč. on-line nástrojů (CV, motivační dopis, sebeprezetance, FB, LinkedIn, Instagram, web)
– Příprava na pracovní pohovor + nácvik
Cíle tohoto dne: Orientace v informačních zdrojích a přehled o možnostech odborného kariérového poradenství při zpracování osobního portfolia žáka/klienta. Dovednost v přípravě žáků/klientů pro vstup na trh práce (zpracování portfolia, příprava na pracovní pohovor). Základy poradenské činnosti (práce se skupinou žáků/klientů, jednotlivcem, rozhovory s rodiči). Znalost pro uchopení kariérového poradenství pro vzdělávací oblast vč. znalosti kvalifikačního standardu Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu podle NSK.
Kreativní přístup – Využití karet při práci s klientem (8 hod.):
Kreativní techniky a jak je využít v procesu vedení rozhovoru s klientem při:
– navázání kontaktu s klientem,
– práci se sebereflexí klienta a sebepoznání,
– mapování zdrojů, úspěchů a strategií zvládání,
– práci s jednotlivcem, rodinou či skupinou,
– vykreslení budoucností, vizí,
– práce s hodnotami, smyslem života
– motivace a plánování kroků v kariéře
Kreativní práce s metaforou Létajícího balónu jako jednotícího konceptu pro vedení rozhovoru s klientem za využití 12 různých typů karet: karty emocí, karty příběhů, obrázkové karty, žolíkové karty, abstraktní karty a další.
Proč karty fungují – principy imaginace, projekce, asociace, práce s metaforou
Cílem tohoto dne je předat účastníkům inspiraci k využití různých kreativních technik a typů karet, které jsou běžně dostupné.
Koučovací nástroje pro rozhodování a plánování (16 hod.):
– Proces rozhodování v poradenském / koučovacím procesu
– Jak pracuje náš mozek a jak to využít v rozhodování – pohled neurolingvistického programování
– Vybrané nástroje a techniky usnadňující rozhodování
– Využití vizuálního neokortexu – prožitek a časový posun 
– Organizace informací a hierarchie logických úrovní R. Diltze 
– Karteziánské kvadranty 
– Plánování a práce s časovou osou:
Organizace poznatků, motivů a hodnot v rámci balančního kola Vnímání času a práce s časovou osou 
Účastníci si z tohoto dne odnesou znalost toho, jak probíhá proces rozhodování, co klient potřebuje k tomu, aby se mohl vědomě a zodpovědně rozhodnout. Nástroje a techniky, které žákům/klientům usnadní proces rozhodování. Lepší a efektivní vedení poradenského procesu v oblasti rozhodování a plánování.
Prezentační dovednosti a přesvědčivý projev (8 hod.):
– Zvládání trémy a jak si pomoci – tipy, návody (výklad, diskuse, zkušenosti účastníků)
– Cvičení 5 smyslů – nácvik, Veřejná samota – nácvik
– Neverbální komunikace, Postoj – hra Vstup do dveří, Detektor lži, Hraní obrázku
– Gestikulace – skupinová práce a prezentace, rozbor, výklad, diskuse
– Řečnické zlozvyky, Oční kontakt – hra Podání ruky, tipy, návody, Modulace hlasu, Dýchání – výklad a nácvik, Hlasivky a jejich trénink – výklad a nácvik, Zdravá hlasitost – výklad a nácvik
– Práce s textem – výklad a nácvikVerbální komunikace, Základní principy – cvičení a následný rozbor, Srozumitelnost projevu – hra a následný rozbor
– Práce s PowerPointem – základy úspěšné prezentace – výklad, Struktura prezentace – výklad
– Vytváření příběhů – cvičení a následný rozbor
– Desatero úspěšné prezentace – výklad
– Jak reagovat na otázky – výklad, cvičení a následný rozbor
– Prezentace – trénink sebeprezentace s následným rozborem
Závěrečné prezentace a supervize:
Supervize vlastní poradenské práce: prezentace účastníků
Kompetence pro trh práce:
– Mentální mapování

Harmonogramy

Harmonogram kurzu KPaK 2024 OSTRAVA/ONLINE

Zahájení obvykle 9:00, od 8:30 prostory zpřístupněny, ukončení 16:00, tj. 8 vyučovacích hodin/den. 

Jednotlivé školící dny/témata je možno absolvovat samostatně viz odkazy v harmonogramu, mají samostatnou akreditaci v rámci DVPP.

Výukové materiály

Účastníci budou vybaveni:

 • pracovními listy ve formě ppt obsahujícími cvičení, místo pro poznámky, stěžejní body semináře. Pracovní listy dále obsahují doporučenou literaturu doplňující téma.
 • pracovní listy jako úkol k tématu Osobního portfolia k vypracování před seminářem.

Dále účastníci obdrží metodické manuály:

 • Kariérový poradce jako kouč
 • Kariérní strom
 • Model GROW
 • Osobní portfolio
 • Kreativní přístup pro vedení poradenství, vedení žáků k sebepoznání
 • Rozhodování v poradenském a koučovacím procesu
 • Pracovní pohovory

Bonusem pro účastníky je:

 • možnost kariérního otestování testem profesní orientace a motivace k práci s následným rozborem

Lektoři výcviku:

 • PhDr. Sylvie Navarová, psycholožka, koučka, supervizorka, kariérová poradkyně
 • Mgr. Hana Kaniová, koučka, studijní ředitelka
 • Mgr. Věra Kundrátová, koučka, kariérová poradkyně, konzultantka talentů

Cena:

 • 26.000 Kč/osoba (osvobozeno od DPH – akreditace MŠMT)
 • Zájemci s financováním v rámci projektu Šablony obdrží po přihlášení fakturu na celou částku kurzovného, ostatní zájemci budou do kurzu zařazeni ihned po bezhotovostní úhradě vratné kauce ve výši 3.000 Kč na účet číslo 2101446190/2010, vs datum narození ve tvaru ddmmrr (kauce propadá ve prospěch pořadatele, pokud se účastník neodhlásí z kurzu minimálně měsíc před jeho zahájením).Kauce je vratná okamžikem úhrady kurzovného nebo rozhodnutím o zrušení kurzu pro nízký počet zájemců.  Změna jmen účastníků je přípustná. 
 • Splatnost kurzu je nejpozději 1 týden před zahájením kurzu na základě vystaveného daňového dokladu
 • Možnost množstevních slev

Možnost rozšíření dovedností v programu Koučink ve výchově a vzdělávání (akred. DVPP) nebo v kurzu INTECO – Integrativní kouč (akred. rekvalifikace MŠMT) a využitím Supervizí k profesionalizaci práce s klienty.

Zájemci o kurz využijte níže uvedený formulář, do poznámky doplňte vybrané místo (Ostrava/Brno):

Poptávkový formulář