Termín: 10. 5. 2022
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 3000 Kč
Zvýhodněná cena: 2500 Kč

Studenti a samoplátci - (do poznámky v přihlášce uveďte školu - platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing.)

Akreditace: MŠMT - Koučování žáků ZŠ, SŠ, č.j. MSMT-21589/2021-3-764
MPSV - Koučování adolescentů, č.j. A2022/0008-SP/PC/PP

Cílová skupina

Tento jednodenní zážitkový seminář je určený pro psychology pracující s adolescenty a jejich rodinou, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, pedagogy ZŠ, SŠ, sociální pracovníky a rovněž pro studenty těchto oborů. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost.

Možnost objednání kurzu pro pedagogický sbor (max. 12 osob): cena dohodou v Moravskoslezském, Olomouckém kraji, Zlínském kraji a Jihomoravském kraji – ve větší vzdálenosti bude kalkulována doprava a čas lektora stráveného na cestě individuálně.

Cíl kurzu

Cílem semináře je teoreticky i prakticky seznámit účastníky pracující s dětmi ve věku od 11 let po starší školní věk a adolescenty s přínosy koučovacího přístupu a s vhodnými koučovacími technikami stimulujícími vnitřní motivaci této cílové skupiny dětí.

Účastníci získají poznatky z oblasti koučování a pozitivní psychologie. Seminář se zaměřuje na téma motivace klientů, zejména těch, kde je motivace problematická, obtížně se hledají motivační zdroje, či jde o dlouhodobé klienty, kde pracovníci často vyčerpají repertoár technik a někdy i na práci s klienty rezignují.

 

Účastníci si z kurzu odnesou znalost:

 • základních principů tzv. na řešení zaměřeného způsobu práce s klienty.
 • konkrétních nástrojů – technika škály pro reflexi aktuálního stavu i žádoucí budoucnosti.
 • nastavování motivujících cílů efektivně.
 • aplikace techniky aktivního naslouchání při koučovacím rozhovoru s dětmi staršího školního roku a adolescenty.
 • využití principů nehodnotící komunikace pro stimulaci vnitřní motivace klientů při koučovacím rozhovoru.
 • použití techniky kola rovnováhy pro zmapování důležitých oblastí.

Obsah kurzu

Obsahem semináře je seznámení účastníků s koučovacím přístupem zaměřeným na řešení (tzv. solution focused approach Insoo Kim Berg a Steva De Shazera, kteří jsou v soc. oblasti známí svou prací s problémovými rodinami) a konkrétními koučovacími nástroji: technikou škála pro reflexi aktuálního stavu i žádoucí budoucnosti; postupem stanovování motivujících cílů; technikami aktivního naslouchání a nehodnotící komunikace. Dále je pak představen základní koncept práce s motivací – kolo rovnováhy a jednotlivé fáze procesu. Všechny techniky jsou prezentovány prožitkovou formou a jsou nacvičovány ve dvojicích, aby podpořily kompetenci pracovníka v jejich použití při práci s klientem. Účastníci si formou interaktivních cvičení techniky prakticky vyzkouší a tak si osvojí praktické dovednosti. Důraz je na kurzu kladen na věkovou skupinu 11-18 let.

 

Obsah:

 • Co je koučování a na řešení zaměřený přístup (SFA)
 • Škála – varianty techniky (vizuální, fyzická, v prostoru). Metodika techniky. Zaměření se na zdroje, úspěchy, pokrok. Zvědomění si silných stránek
 • Nastavování motivující cílů
 • Aktivní naslouchání – Parafrázování, Objasňování, Shrnutí, Povzbuzování, Zrcadlení, Uznání
 • Principy nehodnotící komunikace – Pozorování, Pocity, Potřeby, Prosba
 • Kolo rovnováhy – Výběr důležitých životních oblastí. Zmapování současného stavu. Zaměření se na zdroje, úspěchy a pokrok. Uvědomění si silných stránek. Naplánování cílů. Nastavení konkrétních akčních kroků

 

Chcete se přihlásit na kurz?